Quản lý nhân sự

Category: Đào tạo Written by Super User

quản lýQUẢN LÝ NHÂN VIÊN


Mục tiêu
Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật cần thiết giúp quản lý nhân viên trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa học, học viên có thể:
• thừa nhận vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp quản lý trong việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực của tổ chức;
• phân tích, thiết kế công việc và xác định nhu cầu nhân lực của bộ phận đáp ứng được yêu cầu phát triển của công ty;
• phỏng vấn, tuyển chọn được nhân viên đáp ứng dược yêu cầu công việc và phù hợp với môi trường làm việc của bộ phận và giúp nhân viên mới hội nhập thành công;
• đào tạo, hướng dẫn công việc, đánh giá năng lực và lập kế hoạch đào tạo, phát triển nhân viên đáp ứng được yêu cầu của bộ phận;


• xây dựng mục tiêu kết quả công việc cho nhân viên phù hợp với mục tiêu của bộ phận, đánh giá và quản lý kết quả công việc của nhân viên một cách hiệu quả;
• xây dựng, phát triển bầu không khí và mối quan hệ làm việc tích cực trong bộ phận.


Cấu trúc
Khóa học được giảng dạy trong 5 ngày (7 giờ / ngày). Phương pháp giảng dạy yêu cầu học viên phải hoạt động nhiều trong suốt khóa học. Các bài nghiên cứu, bài đọc, thảo luận nhóm, bài thực hành tại nơi làm việc và trình bày sẽ được sử dụng để giúp học viên đạt được các kiến thức, kỹ năng quản trị nhân sự cần thiết trong vai trò của các cấp quản lý.


Học viên
Khóa học được thiết kế dành cho các cấp quản lý các bộ phận, phòng ban chức năng.


Nội dung

1. Giới thiệu về quản trị nhân sự
• Quản trị nhân sự là gì?
• Các hoạt động quản trị nhân sự trong tổ chức
• Vai trò của Phòng Nhân sự
• Vai trò của Giám đốc chức năng
• Xác định được vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của bộ phận nhân sự và các cấp quản lý trong việc phát triển nguồn nhân lực của tổ chức

2. Thiết kế công việc
• Nhiệm vụ, trách nhiệm của bộ phận
• Sơ đồ tổ chức bộ phận
• Phân tích công việc
• Mô tả công việc
• Kế hoạch nhân sự của bộ phận
• Có khả năng phân tích và thiết kế công việc trong bộ phận phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ chức
• Xác định được nhu cầu nhân sự của bộ phận

3. Tuyển dụng nhân viên
• Xây dựng các yêu cầu công việc
• Xây dựng các yêu cầu năng lực
• Chuẩn bị phỏng vấn
• Thực hiện phỏng vấn
• Tuyển chọn ứng viên
• Chương trình thử việc
• Tiếp nhận nhân viên mới
• Xác định được yêu cầu của người có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc
• Có khả năng thực hiện phỏng vấn, tuyển chọn nhân viên hiệu quả và phù hợp với môi trường làm việc của bộ phận
• Có khả năng giúp nhân viên mới tự tin và nhanh chóng hội nhập vào môi trường làm việc của bộ phận

4. Quản lý kết quả công việc
• Đánh giá kết quả công việc là gì?
• Tiến trình đánh giá kết quả công việc
• Tiêu chuẩn kết quả công việc
• Các trở ngại trong việc đánh giá kết quả công việc và các lỗi cần tránh • Có khả năng xây dựng các mục tiêu kết quả công việc của nhân viên phù hợp với mục tiêu của bộ phận
• Đánh giá kết quả công việc của nhân viên khách quan, công bằng và nhất quán

5. Đào tạo và phát triển nhân viên
• Phân tích nhu cầu đào tạo của bộ phận
• Đào tạo và các hình thức đào tạo
• Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân viên
• Đào tạo, hướng dẫn công việc
• Có khả năng đánh giá phân tích nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo cho nhân viên của bộ phận
• Có khả năng đào tạo và hướng dẫn công việc cho nhân viên

6. Quan hệ với nhân viên
• Tâm lý nhân viên
• Giải quyết mâu thuẫn
• Thực hiện nội quy, chính sách
• Thực hiện kỷ luật
• Xây dựng đội ngũ
• Có khả năng xây dựng và kích thích nhân viên làm việc tích cực
• Có khả năng xây dựng và phát triển tinh thần làm việc theo đội giữa các nhân viên

Địa điểm & thời gian học: theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp
Hotline: 0908 550 256